Semalt hünärmeni: Google-yň gözleg algoritmi adamlary spama mejbur edip biler

Her SEO hünärmeni, neşirýatçy ýa-da mazmun ýazyjysy, baglanyşyk binasynyň gözleg motorynyň netijeler sahypalarynda sahypanyň reýtingine täsir edýän möhüm faktorlardan biridigini bilýär. SEO hökman baglanyşyklary talap edýär, SEO bilen iş salyşýan adamlar hem olara mätäç.

Emma gözleg motorlary, esasanam Google, baglanyşyklara iň köp mätäç ýaly bolup, bu zyýandan zyýany köp. Google-yň gözleg algoritmleri baglanyşyklary reýting sahypalary üçin aýrylmaz ölçeg hökmünde ulanýar. Bu, dürli forumlarda baglanyşyk binasynyň mowzugyny şeýle meşhur etdi. Writersazyjylar, bloggerler we neşirýatçylar mazmunynyň diňleýjilerine ýetmek üçin has gowy mümkinçilikdigini üpjün etmek üçin baglanyşyklary almagyň täze usullaryny gözleýärler.

Semalt” -yň müşderi üstünlikleriniň dolandyryjysy Maýkl Braun, reýting saýtlaryndaky baglanyşyklara berlen agramyň beýleki möhüm reýting ölçeglerini arka tarapyna itergi berýändigini düşündirýär. Google-yň hil mazmunyna, sahypanyň ygtyýaryna we sahypanyň reýtinginiň esasy kesgitleýjileri hökmünde täsirine berýän ünsi diňe öňe sürülýär. Gözleg algoritmleri baglanyşyklaryň peýdasyna bu taraplary düýbünden äsgermezlik edýär.

Netijede, baglanyşyk gurluşykçylary täsirli we abraýly hilli mazmun döretmek üçin tagallalary ýerine derek baglanyşyklary ýadawsyz gözleýärler.

Bu pudakdaky kemçiliklerden sarp edijiler iň köp ejir çekýärler. Gözleg motorynyň netijeleriniň birinji sahypasynda ýerleşdirilen saýtlardan garaşyşlary ýaly peýdaly mazmun almagyň ýerine, alýan zatlary has ýokary derejelere çykmak üçin baglanyşyklar arkaly dolandyrylan düşnüksiz mazmun.

Google-yň baglanyşyklara aşa köp üns bermegi, webdäki ähli zatlaryň dörediji tarapyndan dolandyrylyp bilinjekdigi baradaky düşünjäniň ösmegine itergi berdi. Hut şu mentalitet, mazmuny has ýokary bolar diýip umyt edip, köp adamy spam baglanyşyklaryna itergi beren bolsa gerek.

Gözleg motorlary gözleg algoritmlerini işläp düzenlerinde baglanyşyklara az ähmiýet berseler, her bir mazmun dörediji organiki SEO esaslaryna ýapyşardy. Sahypalaryny dizaýn etmek we mazmunyny iň ýokary hilli döretmek barada has köp alada ederler, şonuň üçin sarp edijiler şol sahypalarda gözleýän zatlaryny taparlar. Bu, sarp edijilere şeýle saýtlara has köp ynam döreder. Elbetde, baglanyşyk gurmak barada hiç kim ýatdan çykarmak islemeýär. SEOöne iň esasy SEO taraplary barada alada edensoň, sahypa hil baglanyşyklaryny çekmekden aňsat zat bolmaz. Başga bir söz bilen aýdylanda, sahypa halanýanlygy sebäpli halanar.

Häzirki wagtda bolşy ýaly, Google saýtlara adamlary halamaga mejbur etmek üçin baglanyşyklary ulanmaga rugsat berýär. Gynansagam, hatda uly saýtlaram bu kabul ederliksiz zady edýärler we Google-yň näme üçin bu zatlardan dynmagyna ýol berýändigi hakda pikir galýar.

Spam baglanyşyklary meselesi çözgüt tapmak bolsa, Google onuň merkezinde bolmaly. Reýting algoritminde baglanyşyklara aşa agram bermegi bes etmeli we onlaýn mazmunyň iň möhüm faktorlaryna: özboluşlylygy, peýdalylygy, täsiri we abraýy. Gözleg motorlary oýun meýdançasyny düzmeli - saýtlara mazmunynyň hiline we sarp edijileriň isleglerine näderejede üns berýändigine baglylykda bäsleşmäge mümkinçilik berýär. Şeýle ýagdaý ýüze çykmasa, has köp adam baglanyşyklaryň SERP reýtinginiň şasydygy we eýýäm şaýat bolşy ýaly internetdäki biderek mazmunyň mukdaryny artdyrjakdygy baradaky düşünjäni ösdürer.

mass gmail